विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1100+

pathgyan.com पर आप सभी लोगों का स्वागत है, विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1100+.

 

विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1100+

 

 

विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1100+
क्रमांक शब्द
1 कुशल*अकुशल
2 चल*अचल
3 तुलनिय*अतुलनिय
4 दृश्य*अदृश्य
5 नियमित*अनियमित
6 नित्य*अनित्य
7 नियंत्रित*अनियंत्रित
8 निश्चित*अनिश्चित
9 नीती*अनीती
10 न्याय*अन्याय
11 पराजित*अपराजित
12 परिचित*अपरिचित
13 पवित्र*अपवित्र
14 पारदर्शक*अपारदर्शक
15 पूर्ण*अपूर्ण
16 पूर्णांक*अपूर्णांक
17 प्रकट*अप्रकट
18 प्रत्यक्ष*अप्रत्यक्ष
19 प्रमाण*अप्रमान
20 प्रसन्न*अप्रसन्न
21 प्रशस्त*अप्रशस्त
22 प्रसिद्ध*अप्रसिद्ध
23 प्रामाणिक*अप्रामाणिक
24 प्रिय*अप्रिय
25 मर्यादित*अमर्यादित
26 मूर्त*अमूर्त
27 यशस्वी*अयशस्वी
28 योग्य*अयोग्य
29 लिखित*अलिखित
30 लौकिक*अलौकिक
31 रसिक*अरसिक
32 रुंद*अरुंद
33 विकारी*अविकारी
34 विचारी*अविचारी
35 विभक्त*अवजभक्त
36 विवाहित*अविवाहित
37 विवेकी*अविवेकी
38 विस्मरणीय*अविस्मरणीय
39 विश्वास*अविश्वास
40 वैध*अवैध
41 व्यवस्थित*अव्यवस्थित
42 शक्य*अशक्य
43 शाश्वत*अशाश्वत
44 शांत*अशांत
45 शुद्ध*अशुद्ध
46 शुभ*अशुभ
47 सभ्य*असभ्य
48 समंजस*असमंजस
49 समान*असमान
50 समाधान*असमाधान
51 सफल*असफल
52 समर्थ*असमर्थ
53 सहकार*असहकार
54 सत्य*असत्य
55 साध्य*असाध्य
56 सामन्य*असामान्य
57 साधारण*असाधारण
58 स्पृश्य*अस्पृश्य
59 सूर*असुर
60 सुरक्षित*असूरक्षित
61 संतुष्ट*असंतुष्ट
62 संतोष*असंतोष
63 स्थिर*अस्थीर
64 स्पष्ट*अस्पष्ट
65 स्वच्छ*अस्वच्छ
66 स्वस्थ*अस्वस्थ
67 हिंसा*अहिंसा
68 ज्ञान*अज्ञान
69 ज्ञात*अज्ञात
70 क्षय*अक्षय
71 क्षम्य*अक्षम्य
72 ज्ञानी*अज्ञानी
73 अनुभवी*अननुभवी
74 आरोग्य*अनारोग्य
75 अपेक्षित*अनपेक्षित
76 अवधान*अनवधान
77 आवश्यक*अनावश्यक
78 आदर*अनादर
79 आवृत्त*अनावृत्त
80 आसक्त*अनासक्त
81 आस्था*अनास्था
82 इच्छा*अनिच्छा
83 उत्तीर्ण*अनुत्तीर्ण
84 उदार*अनुदार
85 औरस*अनौरस
86 कबूल*नाकबूल
87 खुश*नाखूश, नाराज
88 पसंत*नापसंत
89 आवड*नावड
90 आवडता*नावडता
91 पास*नापास
92 बाद*नाबाद
93 मर्द*नामर्द
94 राजी*नाराजी
95 लायक*नालायक
96 इलाज*नाईलाज
97 कबूल*नाकबूल
98 खुश*नाखूश, नाराज
99 पसंत*नापसंत
100 आवड*नावड
101 आवडता*नावडता
102 पास*नापास
103 बाद*नाबाद
104 मर्द*नामर्द
105 राजी*नाराजी
106 लायक*नालायक
107 इलाज*नाईलाज
108 लागू*गैरलागू
109 समज*गैरसमज
110 सोय*गैरसोय
111 हजर*गैरहजर
112 शिस्त*गैरशिस्त
113 शिस्त*बेशिस्त
114 जबाबदार*बेजबाबदार
115 कायदेशीर*बेकायदेशीर
116 सावध*बेसावध
117 सुरेल *बेसूर
118 हिशेब*बेहिशेब
119 इमाणी*बेईमानी
120 पगारी*बिनपगारी
121 चूक*बिनचूक
122 कृपा*अवकृपा
123 गुण*अवगुण
124 गुणी*अवगुणी
125 मान*अवमान
126 सचेतन*अचेतन
127 सबला*अबला
128 सकर्मक*अकर्मक
129 सलग*अलग
130 सशक्त*अशक्त
131 सत्पात्र*अपात्र
132 सज्ञान*अज्ञान
133 सकारणं*आकारानं
134 सदाचार*अनाचार
135 सन्मान*अपमान
136 सुशिक्षित*अशिक्षित
137 सुसह्य*असह्य
138 सुस्थिर*अस्थिर
139 सुविचार*कुविचार
140 सुपूत्र*कुपुत्र
141 सुविख्यात*सुविख्यात
142 सुसंगती*कुसंगती
143 सुस्वरूप*कुरूप
144 सजीव*निर्जीव
145 सदय*निर्दय
146 सुसंगत*विसंगत
147 स्मरण*विस्मरण
148 सुसंवाद*विसंवाद
149 सुगम*दुर्गम
150 सुगंध*दुर्गंध
151 होकार*नकार
152 सद्गुण*दुर्गुण
153 सुबुद्धी*दुर्बुद्धी
154 सुबोध*दुर्बोध
155 सुरक्षित*असुरक्षित
156 सुलभ*दुर्लभ
157 सुदैवी*दुर्दैवी
158 सुकर* दुष्कर
159 सुयश*अपयश
160 विजय*पराजय
161 सुकाळ*दुष्काळ
162 सुचिन्ह*दूषचिन्ह
163 सुवार्ता*दुर्वार्ता
164 अतिवृष्टी*अनावृष्टी
165 अत्यावश्यक*अनावश्यक
166 उत्कर्ष*अपकर्ष
167 उत्कृष्ट*निकृष्ट
168 उपकार*अपकार
169 शुभशकुन*अपशकुन
170 स्वकीय*परकीय
171 स्वतंत्र*परतंत्र
172 स्वदेश*परदेश
173 स्वातंत्र्य*पारतंत्र्य
174 स्वाधीन*पराधीन
175 स्वावलंबी*परावलंबी
176 इहलौकीक*पारलौकिक
177 उन्नती*अवनती
178 सुलक्षणी*अवलक्षणी
179 नशीबवान*कमनशिबी
180 आकर्षक*अनाकर्षक
181 अनुरूप*विजोड
182 अमृत*विष
183 अलीकडे*पलिकडे
184 अर्थपूर्ण*निरर्थक
185 अध्ययन*अध्यापन
186 अटक*सुटका
187 अवघड*सोपे
188 आठवणे*विसरणे
189 आघाडी*पिछाडी
190 आशीर्वाद*शाप
191 आळशी*उद्योगी
192 आकाश*पाताळ
193 आत*बाहेर
194 आनंद*दु:ख
195 आरंभ*अखेर, शेवट
196 आसक्ती*विसक्ती
197 इकडे*तिकडे
198 उदय*अस्त
199 उदघाटन*समारोप
200 उपयोगी*निरुपयोगी
201 उघड*गुप्त, बंद
202 उच्च*नीच
203 उताणा*पालथा
204 उद्धट*नम्र
205 उधल्या*कंजूस
206 उष्ण*थंड,शीतल
207 उंच*ठेंगू, बुटका,सखोल
208 ऊन*सावली
209 उलटा*सुलट
210 ओला*कोरडा
211 अंधार*उजेड
212 कठीण*मऊ,कोमल
213 कठोर*मृदू
214 कडू*गोड
215 कच्चा*पक्का
216 कडक*नरम
217 कृष्ण*धवल
218 कृतज्ञ*कृतघ्न
219 कृत्रिम*नैसर्गिक
220 काळोख*प्रकाश
221 काळा*पांढरा
222 कोवळे*जून,राठ
223 कौतुक*निंदा
224 खरे*खोटे
225 खरेदी*विक्री
226 खिन्न*प्रसन्न,आनंदी
227 खोल*उथळ
228 गच्च*सैल,विरळ
229 गतकाल*भविष्यकाल
230 गरीब*श्रीमंत
231 गिर्हाईक*विक्रेता
232 गुळगुळीत*खडबडीत,खरखरीत
233 गुरू*शिष्य
234 ग्रामीण*शहरी
235 ग्राह्य*त्याज्य
236 घट्ट*सैल
237 चपळ*मंद
238 चढण*उतरण
239 चांगले*वाईट
240 चूक*बरोबर
241 चोर*साव
242 जन्म*मृत्यू
243 जळणे*विझने
244 जमा*खर्च
245 जलद*साबकाश
246 ज्येष्ठ*कनिष्ठ
247 टंचाई*विपुलता
248 टिकाऊ*कमकुवत
249 तरुण*म्हातारा
250 तारक*मारक
251 ताजे*शिळे
252 तिक्ष्ण*बोथट
253 तेजी*मंदी
254 तेजस्वी*तेजहीन
255 थोर*लहान
256 थोरला*धाकटा
257 दाट*विरळ
258 दिवस*रात्र
259 दीर्घ*रस्व
260 दुरूस्त*नादुरुस्त
261 दुष्ट*सुष्ट
262 दूर*जवळ
263 देव*दैत्य,दानव
264 देशभक्त*देशद्रोही
265 दोष*गुण
266 धीट*भित्रा
267 धूर्त*भोळा,मुर्ख
268 नफा*तोटा
269 नवा*जुना
270 नम्रता*उद्धटपणा
271 नक्कल*अस्सल
272 नशीबवान*कमनशिबी
273 नाशवंत*अविनाशी
274 निर्भय*भित्रा
275 निर्मळ*मळका
276 न्यूनता*विपुलता
277 पहिला*शेवटचा
278 प्रखर*सौम्य
279 प्रचंड*चिमुकले
280 प्रगती*अधोगती
281 पाप*पुण्य
282 प्राचीन*अर्वाचीन
283 प्रारंभ*अखेर,शेवट
284 पूर्व*पश्चिम
285 प्रेम*द्वेष
286 फुलने*कोमेजने
287 बरे*वाईट
288 बलाढ्य*किरकोळ
289 बलवान*दुर्बल
290 बिंब*प्रतिबिंब
291 बुद्धी मान*ढ, मठ्ठ,मूर्ख
292 बोलका*अबोल, मुका,मितभाषी
293 भरती*ओहोटी
294 भक्कम*कमकुवत
295 भव्य*चिमुकले
296 भाग्यवान*दुर्भागी,अभागी
297 मर्त्य*अमर
298 मंजुळ*कर्कश
299 मागचा*पुढचा
300 मान*अपमान
301 माथा*पायथा
302 मालक*नोकर
303 मित्र*शत्रू
304 मृत*जिवंत
305 मैत्री*वैर,शत्रुत्व
306 मोकळे*बंदिस्त
307 मृदू*टणक
308 मंद*जलद
309 रडू*हसू
310 रागीट*प्रेमळ
311 राजमार्ग*आदमार्ग
312 राव*रंक
313 रोख*उधार
314 रुचकर*बेचव
315 लवकर*उशीरा,सावकाश
316 लघु*विशाल,गुरू
317 लांब*आखूड
318 वडिलार्जित*स्वकष्टार्जित
319 वर*खाली
320 वर* अधू
321 विक्षिप्त*समंजस
322 वैयक्तिक*सार्वजनिक
323 वृध्द*तरुण
324 शहाणा*मूर्ख
325 शाश्वत*अशाश्वत, क्षणभंगुर
326 शूर,धाडशी* भित्रा
327 शंका*खात्री
328 सरळ*वाकडे
329 समोर*मागे
330 सज्जन*दुर्जन
331 सवाल*जवाब
332 सनातनी*सुधारक
333 सरळ*वाकडा
334 संशय*खात्री
335 स्तुती*निंदा
336 स्वस्त*महाग
337 साम्य*भेद
338 सुरुवात*शेवट
339 सुरेल*कर्कश, भसाडा
340 सुख*दु:ख
341 सुंदर*कुरूप
342 सुबक*बेढब
343 सूर्योदय*सूर्यास्त
344 सौंदर्य*कुरुपता
345 स्थूल*सुक्ष्म
346 स्वर्ग*नरक
347 स्वस्त*महाग
348 हसणे*रडणे
349 हळू*जलद
350 हर्ष*खेड
351 हार*जीत
352 हुशार*मठ्ठ
353 अब्रू*बेअब्रू
354 अभिमानी*निराभिमानी
355 अनुकूल*प्रतिकुल
356 अपेक्षित*अनपेक्षित
357 अक्कलवानं*बेअक्कल
358 अग्रज*अनुज
359 अतिवृष्टी*अनावृष्टी
360 अनाथ*सनाथ
361 अबोल*वाचाल
362 अमावस्या*पौणिमा
363 अल्पायुषी*दीर्घायुषी
364 अवघड*सोपे,सुलभ
365 आदर*अनादर
366 आनंद*दु:ख
367 आमंत्रित*आगंतुक
368 आशीर्वाद*शाप
369 आस्तिक*नास्तिक
370 इष्ट*अनिष्ट
371 उगवतो*मालवतो
372 उत्कर्ष*अपकर्ष, ऱ्हास
373 उदार*कृपन, कंजूष
374 ऐश्चिक*अनैच्छीक
375 ओली *कोरडी,सुकी
376 कल्याण*कल्याण
377 कर्णमधुर*कर्णकटु
378 कृपा*अवकृपा
379 कृश*स्थूल
380 गंभीर*अवखळ
381 ग्रामिन*नागरी,शहरी
382 ग्राह्य*त्याज्य
383 घट्ट*सैल,पातळ
384 चढाई*माघार
385 चोर*सव
386 चंचल*स्थिर
387 जहाल*मवाळ
388 जागृत*निद्रिस्त, निद्रित
389 तिक्ष्ण*बोथट
390 धिटाई*भित्रेपणा
391 धूर्त*भोळा
392 नम्रता*उद्धटपणा
393 नि:शस्त्र*सशस्त्र
394 निष्काम*सकाम
395 नीटनेटका*गबाळया
396 प्रसन्न*अप्रसन्न,खिन्न
397 प्रसरण*आकुंचन
398 पुढारी*अनुयायी
399 पुरोगामी*कर्मठ, प्रतिगामी
400 पोक्त*अल्लड
401 पौर्वोत्य*पाश्चिमात्य
402 फिकट*भडक
403 बिकट*सुलभ
404 भरभराट*ऱ्हास
405 मनोरंजक*कंटाळवाणे
406 महात्मा*दुरात्मा
407 माजी*आजी
408 मंजूर*कर्कश
409 रनशूर*राभिरु
410 राकट*नाजुक
411 रागीट*शांत,प्रेमळ
412 रेखीव*ओबडधोबद
413 लाजरा*धीट,निलाजरा
414 लौकिक*दुलौकीक
415 वाजवी*गैरवाजवी
416 विकास*ऱ्हास
417 विजय*पराजय
418 वियोग*संयोग
419 विसंवाद*सुसंवाद
420 शुक्ल पक्ष*कृष्ण पक्ष
421 शुद्ध पक्ष*वद्य पक्ष
422 शेष*नि:शेष
423 श्वास*नि:श्वास
424 सद्गती*दुर्गती
425 सद्गुण*दुर्गुण
426 सधवा*विधवा
427 सहेतुक*निर्हेतुक
428 सनातनी*सुधारक
429 सजातीय*विजातीय
430 सन्मार्ग*कुमार्ग
431 साकार*निराकार
432 स्वकीय *परकीय
433 सुजाण*अजाण
434 सुबुद्धी*दुर्बुद्धी
435 सुसंबद्ध*असंबद्ध
436 सुसंवाद*विसंवाद
437 अवखळ*गंभीर
438 अवजड*हलके
439 आदी*अंत
440 आंधळा*डोळस
441 आयात*निर्यात
442 आवक*जावक
443 आरोहण*अवरोहन
444 भाग्यवान*भाग्यहीन
445 माहेर*सासर
446 मलूल*टवटवीत
447 मालक*नोकर
448 प्रसिद्ध*अप्रसिद्ध
449 किमान*कमाल
450 खंडन*मंडन
451 खोल*उथळ
452 गमन*आगमन
453 ठोक*किरकोळ
454 चाल*अचल
455 जमा*खर्च
456 ताजे*शिळे
457 थोर*सान,लहान
458 दिन*रजनी
459 रेलचेल*टंचाई
460 लवचिक*ताठर
461 विधायक*विघातक
462 वियोग*संयोग
463 शोक*आनंद
464 सकाळ*संध्याकाळ
465 संकुचित*व्यापक, उदार
466 संघटन*विघटन
467 सजीव*निर्जीव
468 सम*विषम
469 सावध*बेसावध
470 सार्थ*निरर्थ
471 साक्षर*निरक्षर
472 सुपीक*नापीक
473 सुप्रसिद्ध*कुप्रसिद्ध
474 सूर*असुर
475 सुरस*निरस
476 सुज्ञ*अज्ञ
477 आग्रह*अनाग्रह
478 थंडी*उष्णता
479 अंथरूण*पांघरूण
480 आस*ओढ
481 कोरडे*ओले
482 असो*नसो
483 नंतर*आधी
484 पंधरा*काळा
485 योग्य*अयोग्य
486 पलीकडे*अलीकडे
487 भोळा*लबाड
488 दिन*श्रीमंत
489 पूर्वी*हल्ली
490 अळणी*खारट
491 ओलखीची*अनोळखी
492 चपळ*मंद
493 पांढरेशुभ्र*काळेकुट्ट
494 पारंपरिक*आधुनिक
495 गुलाम*मालक
496 कळत*नकळत
497 स्वाभिमानी*लाचार
498 रडायला*हसायला
499 कबूल*नाकबूल
500 अजरामर* नाशिवंत
501 अटक*सुटका
502 रुंद*अरुंद
503 व्यवस्थित*अव्यवस्थित
504 सहकार*असहकार
505 अनुरूप*विजोड
506 अमृत*विष
507 आरंभ*अखेर, शेवट
508 आसक्ती*विसक्ती
509 लक्ष*दुर्लक्ष
510 इकडे*तिकडे
511 उष्ण*थंड,शीतल
512 कडक*नरम
513 खोल*उथळ
514 गुरू*शिष्य
515 गुळगुळीत*खडबडीत,खरखरीत
516 ज्येष्ठ*कनिष्ठ
517 घट्ट*सैल
518 धीट*भित्रा
519 दुरूस्त*नादुरुस्त
520 तेजी*मंदी
521 नवा*जुना
522 प्रचंड*चिमुकले
523 भरती*ओहोटी
524 मान*अपमान
525 लघु*विशाल,गुरू
526 वडिलार्जित*स्वकष्टार्जित
527 वैयक्तिक*सार्वजनिक
528 शूर,धाडशी* भित्रा
529 मर्त्य*अमर
530 आसक्त*अनासक्त
531 म्हातारा x तरुण
532 नेता x अनुयायी
533 इलाज*नाईलाज
534 अचलर x चल
535 सोय*गैरसोय
536 शिस्त*गैरशिस्त
537 कायदेशीर*बेकायदेशीर
538 धनवान*निर्धन
539 स्वार्थी*नि:स्वार्थी
540 समोर*मागे
541 स्वस्त*महाग
542 स्थूल*सुक्ष्म
543 उन्नती*अवनती
544 सुबोध*दुर्बोध
545 स्वाधीन*पराधीन
546 स्वदेश*परदेश
547 वेगातार x हळूहळू
548 मान्य x अमान्य
549 अचल x चल
550 सूर्योदय*सूर्यास्त
551 सुपीक*नापीक
552 सद्गुण*दुर्गुण
553 शाश्वत*अशाश्वत, क्षणभंगुर
554 वर* अधू
555 विस्मरणीय*अविस्मरणीय
556 विजय*पराजय
557 सचेतन*अचेतन
558 सत्य*असत्य
559 सहेतुक*निर्हेतुक
560 सुख*दु:ख
561 सुबक*बेढब
562 सुसंगत*विसंगत
563 सुसह्य*असह्य
564 हजर*गैरहजर
565 माय x बाप
566 थोरला x धाकटा
567 इथली x तिथली
568 इमानी x बेइमानी
569 आंधळा*डोळस
570 आयात*निर्यात
571 आशीर्वाद*शाप
572 उगवतो*मालवतो
573 उधल्या*कंजूस
574 कठोर*मृदू
575 कोरडे*ओले
576 कबूल*नाकबूल
577 काळोख*प्रकाश
578 कर्णमधुर*कर्णकटु
579 कोवळे*जून,राठ
580 कृत्रिम*नैसर्गिक
581 कृपा*अवकृपा
582 कळत*नकळत
583 आळशी*उद्योगी
584 आवश्यक*अनावश्यक
585 आशीर्वाद * शाप
586 इच्छा*अनिच्छा
587 इहलौकीक*पारलौकिक
588 आघाडी*पिछाडी
589 आदर*अनादर
590 आनंद*दु:ख
591 अत्यावश्यक*अनावश्यक
592 अलीकडे*पलिकडे
593 अवधान*अनवधान
594 आधार*निराधार
595 आग्रह*अनाग्रह
596 आवक*जावक
597 आवडता*नावडता
598 उंच*ठेंगू, बुटका,सखोल
599 उत्तीर्ण*अनुत्तीर्ण
600 उदार*कृपन, कंजूष
601 उपद्रवी*निरुपद्रवी
602 कच्चा*पक्का
603 कठीण*मऊ,कोमल
604  मंजुळ x कर्कश
605  माता x पिता
606 हिंसा*अहिंसा
607 हुशार*मठ्ठ
608 अल्लड x पोक्त
609 मिटलेले x उघडलेले
610 अडाणी x शहाणा
611 अळणी*खारट
612 अंथरूण*पांघरूण
613 अनुभवी*अननुभवी
614 अर्थपूर्ण*निरर्थक
615 अध्ययन*अध्यापन
616 अतिवृष्टी*अनावृष्टी
617 अजरामर* नाशिवंत
618 अंधार*उजेड
619 अवजड*हलके
620 अवखळ*गंभीर
621 आत*बाहेर
622 आवड*नावड
623 आसक्त*अनासक्त
624 उत्कृष्ट*निकृष्ट
625 उत्साही*निरुत्साही
626 उलटा*सुलट
627 ओली *कोरडी,सुकी
628 कल्याण*कल्याण
629 किमान*कमाल
630 कुशल*अकुशल
631 कौतुक*निंदा
632 कृतज्ञ*कृतघ्न
633 कृश*स्थूल
634 खरेदी*विक्री
635 खुश*नाखूश, नाराज
636 गतकाल*भविष्यकाल
637 गुणी*अवगुणी
638 ग्रामिन*नागरी,शहरी
639 घट्ट*सैल,पातळ
640 चपळ*मंद
641 चढण*उतरण
642 जबाबदार*बेजबाबदार
643 जमा*खर्च
644 जन्म*मृत्यू
645 ताजे*शिळे
646 तिक्ष्ण*बोथट
647 थोर*सान,लहान
648 हळू*जलद
649 हसणे*रडणे
650 हार*जीत
651 हर्ष*खेद
652 होकार*नकार
653 धूत x भोळा
654 धीट x भित्रा
655 आवृत्त*अनावृत्त
656 आस*ओढ
657 आस्था*अनास्था
658 इमाणी*बेईमानी
659 उच्च*नीच
660 उत्कर्ष*अपकर्ष
661 उपयोगी*निरुपयोगी
662 उपाय*निरुपाय
663 ऐश्चिक*अनैच्छीक
664 काळा*पांढरा
665 क्षम्य*अक्षम्य
666 खंडन*मंडन
667 खिन्न*प्रसन्न,आनंदी
668 गुण*अवगुण
669 गुलाम*मालक
670 जलद*साबकाश
671 जळणे*विझने
672 ज्ञात*अज्ञात
673 टंचाई*विपुलता
674 टिकाऊ*कमकुवत
675 थोर*लहान
676 थोर*लहान
677 थोरला*धाकटा
678 दिवस*रात्र
679 दीर्घ*रस्व
680 दुष्ट*सुष्ट
681 दूर*जवळ
682 दृश्य*अदृश्य
683 दोष*गुण
684 धिटाई*भित्रेपणा
685 नंतर*आधी
686 नफा*तोटा
687 नशीबवान*कमनशिबी
688 नाशवंत*अविनाशी
689 नित्य*अनित्य
690 निर्मळ*मळका
691 निश्चित*अनिश्चित
692 नीती*अनीती
693 न्याय*अन्याय
694 पांढरा *काळा
695 पगारी*बिनपगारी
696 पराजित*अपराजित
697 पलीकडे*अलीकडे
698 पापी*निष्पाप
699 पारदर्शक*अपारदर्शक
700 पुरोगामी*कर्मठ, प्रतिगामी
701 प्रखर*सौम्य
702 प्रगती*अधोगती
703 प्रसिद्ध*अप्रसिद्ध
704 प्राचीन*अर्वाचीन
705 प्रामाणिक*अप्रामाणिक
706 प्रारंभ*अखेर,शेवट
707 प्रिय*अप्रिय
708 बिकट*सुलभ
709 भाग्यवान*दुर्भागी,अभागी
710 भाग्यवान*भाग्यहीन
711 भोळा*लबाड
712 मंजुळ*कर्कश
713 मंद*जलद
714 मनोरंजक*कंटाळवाणे
715 माजी*आजी
716 माथा*पायथा
717 मालक*नोकर
718 मान*अवमान
719 माहेर*सासर
720 मित्र*शत्रू
721 मूर्त*अमूर्त
722 मोकळे*बंदिस्त
723 यशस्वी*अयशस्वी
724 योग्य*अयोग्य
725 योग्य*अयोग्य
726 रनशूर*राभिरु
727 रागीट*प्रेमळ
728 सशक्त*अशक्त
729 साकार*निराकार
730 साधारण*असाधारण
731 साध्य*असाध्य
732 सामन्य*असामान्य
733 साक्षर*निरक्षर
734 सावध*बेसावध
735 सुगंध*दुर्गंध
736 सुगम*दुर्गम
737 सुजाण*अजाण
738 सुदैवी*दुर्दैवी
739 सुयश*अपयश
740 सुरस*निरस
741 सुलक्षणी*अवलक्षणी
742 सुविख्यात*सुविख्यात
743 सुशिक्षित*अशिक्षित
744 सुस्थिर*अस्थिर
745 स्मरण*विस्मरण
746 स्वकीय *परकीय
747 स्वतंत्र*परतंत्र
748 स्वर्ग*नरक
749 स्वस्त*महाग
750 स्वस्थ*अस्वस्थ
751 स्वातंत्र्य*पारतंत्र्य
752 स्वावलंबी*परावलंबी
753 हिशेब*बेहिशेब
754 स्वाभिमानी*लाचार
755 संशय*खात्री
756 सकर्मक*अकर्मक
757 सकाळ*संध्याकाळ
758 सजातीय*विजातीय
759 सज्जन*दुर्जन
760 सदय*निर्दय
761 सदाचार*अनाचार
762 सनातनी*सुधारक
763 सन्मान*अपमान
764 सन्मार्ग*कुमार्ग
765 सफल*असफल
766 सबला*अबला
767 सभ्य*असभ्य
768 सम*विषम
769 आरोहण*अवरोहन
770 आरोग्य*अनारोग्य
771 आमंत्रित*आगंतुक
772 उताणा*पालथा
773 उत्कर्ष*अपकर्ष, ऱ्हास
774 उदघाटन*समारोप
775 उपकार*अपकार
776 ओला*कोरडा
777 कडू*गोड
778 कबूल*नाकबूल
779 खोल*उथळ
780 गच्च*सैल,विरळ
781 गरीब*श्रीमंत
782 ग्राह्य*त्याज्य
783 चढाई*माघार
784 चांगले*वाईट
785 चोर*साव
786 तारक*मारक
787 नशीबवान*कमनशिबी
788 नि:शस्त्र*सशस्त्र
789 नियंत्रित*अनियंत्रित
790 निर्भय*भित्रा
791 नीटनेटका*गबाळया
792 पवित्र*अपवित्र
793 पहिला*शेवटचा
794 पारंपरिक*आधुनिक
795 पुढारी*अनुयायी
796 पूर्णांक*अपूर्णांक
797 पूर्व*पश्चिम
798 पूर्वी*हल्ली
799 पौर्वोत्य*पाश्चिमात्य
800 प्रसरण*आकुंचन
801 प्रेम*द्वेष
802 फिकट*भडक
803 प्रसन्न*अप्रसन्न,खिन्न
804 प्रशस्त*अप्रशस्त
805 प्रमाण*अप्रमान
806 प्रत्यक्ष*अप्रत्यक्ष
807 प्रकट*अप्रकट
808 राकट*नाजुक
809 राजमार्ग*आदमार्ग
810 रागीट*शांत,प्रेमळ
811 रडू*हसू
812 रसिक*अरसिक
813 स्पृश्य*अस्पृश्य
814 स्वच्छ*अस्वच्छ
815 स्पष्ट*अस्पष्टगिर्हाईक*विक्रेता
816 स्थिर*अस्थीर
817 उजेड x काळोख
818 उदासवाणा x उल्हासित
819 अटक*सुटका
820 अटक*सुटका
821 अपराधी*निरपराधी
822 अपेक्षित*अनपेक्षित
823 अवघड*सोपे
824 असो*नसो
825 गिर्हाईक*विक्रेता
826 गंभीर*अवखळ
827 गमन*आगमन
828 जहाल*मवाळ
829 जागृत*निद्रिस्त, निद्रित
830 थंडी*उष्णता
831 थोर*सान,लहान
832 दिन*श्रीमंत
833 निष्काम*सकाम
834 न्यूनता*विपुलता
835 पसंत*नापसंत
836 पांढरेशुभ्र*काळेकुट्ट
837 पाप*पुण्य
838 बलवान*दुर्बल
839 बलाढ्य*किरकोळ
840 बिंब*प्रतिबिंब
841 बोलका*अबोल,
842 भक्कम*कमकुवत
843 भरभराट*ऱ्हास
844 भव्य*चिमुकले
845 मंदर x प्रखर
846 मर्द*नामर्द
847 मर्यादित*अमर्यादित
848 मलूल*टवटवीत
849 महात्मा*दुरात्मा
850 मागचा*पुढचा
851 मृत*जिवंत
852 मृदू*टणक
853 मैत्री*वैर,शत्रुत्व
854 राजी*नाराजी
855 राव*रंक
856 रुचकर*बेचव
857 रेखीव*ओबडधोबद
858 रेलचेल*टंचाई
859 रोख*उधार
860 रोगी*निरोगी
861 लवकर*उशीरा,सावकाश
862 लवचिक*ताठर
863 लांब*आखूड
864 लागू*गैरलागू
865 वर*खाली
866 वाजवी*गैरवाजवी
867 विकारी*अविकारी
868 विकास*ऱ्हास
869 विक्षिप्त*समंजस
870 विचारी*अविचारी
871 सुरक्षित*असुरक्षित
872 सुरुवात*शेवट
873 सुरेल *बेसूर
874 सुरेल*कर्कश, भसाडा
875 सुसंबद्ध*असंबद्ध
876 सुसंवाद*विसंवाद
877 सुस्वरूप*कुरूप
878 सूर*असुर
879 सौंदर्य*कुरुपता
880 स्तुती*निंदा
881 सुलभ*दुर्लभ
882 सुवार्ता*दुर्वार्ता
883 सुविचार*कुविचार
884 सुसंगती*कुसंगती
885 साम्य*भेद
886 सार्थ*निरर्थ
887 सुंदर*कुरूप
888 सुकर* दुष्कर
889 सुकाळ*दुष्काळ
890 सुचिन्ह*दूषचिन्ह
891 सुज्ञ*अज्ञ
892 सुपूत्र*कुपुत्र
893 सुप्रसिद्ध*कुप्रसिद्ध
894 सुबुद्धी*दुर्बुद्धी
895 सुबुद्धी*दुर्बुद्धी
896 दुष्ट x सुष्ट
897 आकर्षक*अनाकर्षक
898 आकाश*पाताळ
899 आठवणे*विसरणे
900 आदर *अनादर
901 आदी * अंत
902 आशा * निराशा
903 आस्तिक* नास्तिक
904 इष्ट* अनिष्ट
905 उघड* गुप्त, बंद
906 उदय*अस्त
907 उदार*अनुदार
908 उद्धट*नम्र
909 ऊन*सावली
910 ओलखीची*अनोळखी
911 औरस*अनौरस
912 कृष्ण*धवल
913 सरळ*वाकडा
914 सरळ*वाकडे
915 सलग*अलग
916 सवाल*जवाब
917 समर्थ*असमर्थ
918 समाधान*असमाधान
919 समान*असमान
920 समज*गैरसमज
921 शोक*आनंद
922 श्वास*नि:श्वास
923 संकुचित*व्यापक, उदार
924 संघटन*विघटन
925 संतुष्ट*असंतुष्ट
926 संतोष*असंतोष
927 संदिग्ध*नि:संदिग्ध
928 सकारणं*आकारानं
929 सजीव*निर्जीव
930 सत्पात्र*अपात्र
931 सद्गती*दुर्गती
932 सद्गुण*दुर्गुण
933 सधवा*विधवा
934 समंजस*असमंजस
935 तेजस्वी*तेजहीन
936 दाट*विरळ
937 दिन*रजनी
938 देव*दैत्य,दानव
939 देशभक्त*देशद्रोही
940 धूर्त*भोळा
941 नक्कल*अस्सल
942 नम्रता*उद्धटपणा
943 पास*नापास
944 पूर्ण*अपूर्ण
945 फुलने*कोमेजने
946 बरे*वाईट
947 बाद*नाबाद
948 बुद्धी मान*ढ, मठ्ठ,मूर्ख
949 लाजरा*धीट,निलाजरा
950 खरे*खोटे
951 ग्राह्य*त्याज्य
952 चंचल*स्थिर
953 चल*अचल
954 चूक*बरोबर
955 चूक*बिनचूक
956 ठोक*किरकोळ
957 तुलनिय*अतुलनिय
958 लायक*नालायक
959 लिखित*अलिखित
960 लोभी*निर्लोभी
961 लौकिक*अलौकिक
962 लौकिक*दुलौकीक
963 विधायक*विघातक
964 विवाहित*अविवाहित
965 विवेकी*अविवेकी
966 विश्वास*अविश्वास
967 विसंवाद*सुसंवाद
968 वृध्द*तरुण
969 वैध*अवैध
970 शाश्वत*अशाश्वत
971 शिस्त*बेशिस्त
972 शुक्ल पक्ष*कृष्ण पक्ष
973 शुद्ध पक्ष*वद्य पक्ष
974 शुद्ध*अशुद्ध
975 शुभ*अशुभ
976 शुभशकुन*अपशकुन
977 शेष*नि:शेष
978 विभक्त * अवजभक्त
979 लिखित * अलिखित
980 वियोग * संयोग
981 व्यसनी * निर्व्यसनी
982 शंका * खात्री
983 शक्य *अशक्य
984 शहाणा * मूर्ख
985 गद्य x पद्य
986 माथाx पायथा
987 तुलनिय*अतुलनिय
988  मालक x नोकर
989  मान x अपमान
990  माया x द्वेष
991  माघारा x सामोरा
992  मिटलेले x उघडलेले
993  सुभाषित x कुभाषित
994  थोडे x जास्त
995  दया x राग
996  मऊ x टणक
997  महाल x झोपडी
998  मधुर x कडवट
999  महान x क्षुद्र
1000  भाग्यवंत x दुर्भागी
1001  भारतीय x अभारतीय
1002  भय x अभय
1003  भयंकर x सौम्य
1004  भयभीत x निर्भय
1005  भव्य x चिमुकले
1006  भसाडा x मंजुळ
1007  भरती x आहोटी
1008  भान x बेभाम
1009  गमन x आगमन
1010  भिकारी x सावकार
1011  भूकर x तहान
1012  भूषण x दूषण
1013  दयाळू x जुलमी
1014  दाट x विरळ
1015  दीन x रात
1016  दिवस रात्र
1017  दीर्घ x-हस्व
1018  आदर x अनादर
1019  अमर x मृत्य
1020  आडवे x उभे
1021  आयात x निर्यात
1022  आंधळा x डोळस
1023  ओला x सुका
1024  ओळख x अनोळख
1025  इष्ट x अनिष्ट
1026  अडाणी x शहाणी
1027  इच्छा x अनिच्छा
1028  इलाज x नाइलाज
1029  इहलोक x परलोक
1030  उघडे x बंद
1031  उच x नीच
1032  उच्च x नीच
1033  उतरणे x चढणे
1034  उत्तम x क्षुद्र
1035  अथ x इति
1036  उद्घाटन x समारोप
1037  उदासः x प्रसन्न
1038  उदार x अनुदार कृपा
1039  उधार x रोख
1040  दुःख x सुख
1041  देशभक्त x देशद्रोही
1042  देव x दानव, दैत्य
1043  धनवंत x निर्धन, कंगाल
1044  धडधाकट x कमजोर
1045  धर्म x अधर्म
1046  धाडसर x भित्रेपणा
1047  धूसर x स्पष्ट
1048  अधिक x उणे
1049  नफा x तोटा
1050  नवे x जुन
1051  निर्मळ x मळकट
1052  लक्ष x दुर्लक्ष
1053  लाडके x नावडते
1054  लांब x जवळ
1055  लांबी x रुंदी
1056  वाकडे x सरळ
1057  अटक x सुटका
1058  वापर x गैरवापर
1059  विचार x अविचार
1060  विद्यार्थी x शिक्षक
1061  विक्षास x अविश्वास
1062  विलंब x त्वरीत
1063  विशेष x सामान्य
1064  विद्वान x अडाणी
1065  विष x अमृत
1066  विरोध x पाठिंबा
1067  विसरणे x आठवणे
1068  वेडा x शहाणा
1069  व्यवस्थित x अव्यवस्थित
1070  शहर xखेडे
1071  शकून x अपशकुन
1072  शंका x खात्री
1073  शेवट x सुरवात
1074 शिखर x पायथा
1075  अवघड x सोपे
1076  शिकारी x सावज
1077  शिस्त x बेशिस्त
1078  शिक्षा x शाबाशकी
1079  अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती
1080  अंथरूण पांघरूण
1081  अग्रज x अनज
1082  अनाथ x सनाथ
1083  अतिवष्ट x अनावी
1084  अधोगती x प्रगती, उन्नती
1085  अबोल x वाचाळ
1086  स्वच्छ x गगढूळ
1087  अंत x प्रारंभ
1088  अबू x बेअब्रू
1089  अवखळ x गंभीर
1090  अवजड x हलके
1091 आरंभ x शेवट
1092  आठवण x विस्मरण
1093  आशा x निराशा
1094  आता x नंतर
1095  मैत्री x दुश्मनी
1096  मोठा x लहान
1097  मोकळे x बंदिस्त
1098  मौन x बडबड
1099 जागरूक x निष्काळजी
1100  जागृत x निद्रिस्त
1101  जाणे x येणे
1102  अचूक x चुकीचे
1103 जिवंत x मृत
1104  जिंकणे x हरणे
1105  जीत x हार
1106  जेवढा x तेवढा
1107 जोश x कंटाळा
1108  झोप x जाग
1109  टंचाई x विपुलता
1110  टिकाऊ x ठिसूळ
1111  ठळक x पुसट
1112  अति x अल्प
1113  डौलदार x बेदप
1114 तहान x भूक
1115  मृत्यू x जीवन
1116  मुका x बोलका
1117  यशस्वी x अयशस्वी
1118  येईल x जाईल
1119  योग्य x अयोग्य
1120  आवडते x नावाडते
1121  आवश्यक x अनावश्यक
1122  तीक्ष्ण x बोथट
1123  तिरके x सरळ
1124  थंड x गरम
1125  रेखीव x खडबडीत
1126  रिकामे x भरलेले
1127  लहानपण x मोठेपण
1128  लवकर x उशिरा
1129  लबाड x भोला
1130  अनुकूल x प्रतिकूल
1131  अडचण x सोय
1132  अपेक्षित xअनपेक्षित
1133  उपकार x अपकार
1134  उग्र x सौम्य
1135   स्वहित x परमार्थ
1136  अथ x इति
1137  उचित x अनुचित
1138  अजर x जराग्रस्त
1139  अधिक x उणे
1140  अवघड x सोपे
1141  अंथरूण x पांघरूण
1142  अचूक x चुकीचे
1143  अभिमान x दुरभिमान
1144  अंधकार x प्रकाश
1145  सरस x निरस
1146  अपेक्षाभंग x अपेक्षापूती
1147  घाऊक x किरकोळ
1148  चढ x उतार
1149  चढाई x माधार
1150  चपळ x सुस्त
1151  चंचल x स्थिर
1152  उन्नती x अवनती
1153  चांगले x वाईट
1154  चूक x बरोबर
1155 चोर x पोलीस
1156  चिरंजीव x अल्पजीवी
1157  छोटी x मोठी
1158  छोटेसे x मोठेसे
1159  जड x हलके
1160  जय x पराजय
1161  जवळची x लांबची
1162  कर्कश x संजूल
1163  जगणे x मरणे
1164  जमा x खर्च
1165  जर x तर
1166  जागणे x झोपणे
1167  जास्त x कमी
1168  जागरूक x निष्काळजी
1169  जागृत x निद्रिस्त
1170  प्रतिकार x सहकार
1171  भांडण x सलोख
1172 अमूल्य x कवडीमोल
1173 कुंठितxअकुंठित
1174 कृत्रिमx नैसर्गिक, स्वाभाविक, अकृत्रिम

 

विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1100+ share it***

 

Other Content***

औ की मात्रा वाले शब्द 294 शब्द read more***

5 thoughts on “विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1100+”

  1. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

    Reply

Leave a Comment