रामचरतिमानस आवाहन मंत्र

तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचित्रत। नैऋत्य उपविश्येदं पूजन प्रतिगृह्मयताम्‌॥ १॥ om तुलसीदासाय नम:। श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद। उत्तरपूर्वयोर्म ध्ये तिष्ठ गृह्वीष्व मेडर्चनम्‌॥ २॥ …

Read more